Menu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

HỢP: nghiên cứu, vận dụng triệt để các quy luật của tự nhiên để áp dụng trong xây dựng và điều hành doanh nghiệp.

 

HỘI: tập hợp và phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân viên.

 

THÀNH: chia sẻ hài hòa thành quả kinh doanh giữa toàn thể cán bộ, công nhân viên, các cổ đông và khách hàng.